• اطلاعات پروژه
  • مشتری یا مجری آقایان مهندس رسولی و مهندس منوچهری
  • تامین ترموود
  • مکان کرج، سونا شخصی
X